Register Form

A password will be e-mailed to you.

Regulamin ośrodka

REGULAMIN OŚRODKA

W NASZYM OŚRODKU OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA OD GODZ. 22:00 ORAZ BEZWZGLĘDNY ZAKAZ URZĄDZANIA IMPREZ.

 1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach i godzinach.
 2. Domki wynajmowane są na doby noclegowe, a doba noclegowa  rozpoczyna się  o godz. 15.00 a  kończy się  o godz. 10.00 dnia następnego.
 3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości wypełnić i podpisać kartę meldunkową oraz uregulować resztę brakującej opłaty w dniu przyjazdu, w wielkości zgodnej z potwierdzeniem rezerwacji.
 4. Do ceny pobytu wynikającego z cennika należy uiścić opłaty dodatkowe, jeśli nie były uwzględnione we wstępnej rezerwacji tj.  opłaty miejscowej pobieranej i przekazywanej na konto Gminy Solina, opłaty za dodatkowe osoby w domku lub opłaty za psa.
 5. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 6. Oddanie domku lub pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Ośrodka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń.
 7. Ośrodek nie zapewnia ręczników oraz środków czystości (w tym: tabletek do zmywarki, mydła, płynów do mycia, proszku do prania, itp.)
 8. Nieuzgodnione z personelem pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 10. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 11. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia ośrodka, a powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu klienci winni uiścić kwotę, która wystarczy na pokrycie kosztów naprawy uszkodzenia, zakup zniszczonej lub zagubionej rzeczy.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
 13. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 14. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku lub nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 15. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej),
  • takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 17. Dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Ośrodka tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu personelowi Ośrodka i otrzymaniu od niego  Goście mogą pozostać na terenie ośrodka maksymalnie do godz. 22:00
 18. Zezwolenie na pobyt psów w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji wstępnej. Opłata za psa wynosi 30 zł za dobę. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren Ośrodka. Pieski należy utrzymywać wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 19. Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu. Parking jest niestrzeżony i Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe np.(wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.).
 20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka .
 21. Kąpielisko wraz ze zjeżdżalnią wodną ma charakter niestrzeżony. Kąpiel, wchodzenie do wody oraz przebywanie na terenie kąpieliska odbywa się na własną odpowiedzialność. Goście ośrodka zobowiązują się do przestrzegania regulaminu kąpieliska oraz zjeżdżalni wodnej, dostępnych na terenie kąpieliska. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieliska oraz zjeżdżalni wodnej.
 22. Pobyt dzieci na placu zabaw, boisku i kąpielisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw, boiska i kąpieliska i zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad i regulaminu korzystania z nich i istniejących tam przyrządów .
 23. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub WiFi, usterki sprzętu dodatkowego itp.
 24. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grzejników elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi) bez zgody personelu Ośrodka. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt. 14.
 25. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi, szczególnie na deskach tarasu oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp., W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt. 14.
 26. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka. Prosimy o segregowanie 4 rodzajów odpadów : papier, szkło, metal z plastikiem, zmieszane.
 27. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 500 zł na likwidacje zapachu tytoniu.
 28. Domki wyposażone są w automatyczne kominki na pellet. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji obsługi kominka, przekazanej i zademonstrowanej przez personel obiektu. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie kominka w przypadku samodzielnego uruchamiania lub zmiany zaprogramowanych ustawień kominka.
 29. Poza sezonem grzewczym tj. od 15.05 do 15.09 uruchomienie kominka odbywa się wyłącznie przez personel ośrodka, w przypadku długotrwałego pogorszenia pogody.
 30. Goście ośrodka maja prawo korzystać z wiaty grillowej oraz dostępnego tam drewna. Prosimy o posprzątanie po sobie oraz zgaszenie światła po zakończeniu użytkowania wiaty.
 31. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  • na stronie internetowej domki-bieszczady.pl
  • w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych
  • w teczce informacyjnej dostępnej w każdym domku
  • na tablicy informacyjnej na terenie ośrodka.
 32. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo i personel Ośrodka i obowiązuje od dnia 1.01.2017 r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Ośrodek Wypoczynkowy Matiaszówka Justyna Ćmok ul. Wola Matiszowa 30 Polańczyk 38-610

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : kontakt@domki-bieszczady.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;